top of page

versie 20-12-2021                                                                               

 

Waar mensen samen komen, zijn er al eens meningsverschillen. Dat is onvermijdelijk maar goede afspraken dragen er toe bij dat een en ander tot een minimum beperkt kan worden.

 

doelstelling

De club heeft als doel de wielertoeristensport te beoefenen en dit in een sociaal en vriendschappelijk kader. Ze streeft geen winstdoel na.

 

het lidmaatschap

Tot de vereniging zal iedereen worden toegelaten indien hij of zij voldoet aan volgende voorwaarden:

- 16 jaar oud zijn (indien jonger is een schriftelijke toelating van de ouders noodzakelijk)   

- Over een goed uitgeruste fiets beschikken

 

Het bestuur moet het lidmaatschap goedkeuren.

Het is ook gemachtigd om een lidmaatschap te beëindigen als bv. iemand handelt in strijd met de algemene regels van de welvoeglijkheid of zich niet houdt aan de afspraken van de club.

 

Een kandidaat lid kan als proef 3 maal met de groep meerijden. Hierna moet hij of zij beslissen.

 

het lidgeld en de verzekering

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald voor 30 november voor het volgende jaar.

Het bestaat uit twee delen: het lidgeld en de VWB-verzekering.

 

Met de VWB-verzekering (ARENA) ben je verzekerd voor lichamelijke aansprakelijkheid. Het polisnummer is 12110242/40134.

Meer info, klik hier of op surf naar www.vwb.be .

Op deze laatste kan je zelf ook alle nodige formulieren (ongevalaangifte, sportvoordeel ziekenfonds, ...) downloaden.

 

Indien er meerdere leden van één gezin lid zijn of de VWB-verzekering reeds elders werd bekomen, dan moet enkel het lidgeld betaald worden.

Je geeft dan je VWB-nummer door aan de secretaris.

 

de kledij

Er wordt verwacht dat je in de clubkleuren rijdt.

Kledij bestel je bij de kledijverantwoordelijke (Eric Van Den Brande)

 

het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een kalender-,  kledij- en webverantwoordelijke en een verantwoordelijke voor de A-ploeg.

 

Elk lid kan zich kandidaat stellen voor een functie in het bestuur. De kandidaturen moeten voor 1 januari schriftelijk ingediend worden bij de secretaris.

 

Men kan het bestuur niet verantwoordelijk stellen voor enig letsel van lichamelijke of materiële aard opgelopen tijdens een door de club georganiseerd gebeuren.

 

Enkel het bestuur kan wijzigingen aanbrengen aan de geldende afspraken.

Voorstellen worden schriftelijk ingediend voor de jaarvergadering in januari.

 

financieel

Alle betalingen dienen te gebeuren op de rekening van de penningmeester. 

Rekeningnummer:    BE 65751201920896

De penningmeester rapporteert de kassituatie regelmatig aan het bestuur.

Op de jaarvergadering wordt deze ook voorgelegd aan de aanwezige leden.

 

Clubafspraken

samen op weg

 

We rijden in 2 groepen (A en B). Voor meer info, klik hier.

 

Een rit is pas officieel vanaf 3 deelnemers (klassiekers 5).

De wegkapitein bepaalt de snelheid, afhankelijk van de omstandigheden en het parcours. Zijn aanwijzingen worden dan ook onmiddellijk opgevolgd.

Ten alle tijden wordt de wegcode gerespecteerd.

Iedereen die meerijdt, wordt geacht - in normale omstandigheden - het tempo aan te kunnen.

Samen uit, samen thuis is het motto. Indien je de rit vroeger wil onderbreken, verwittig je steeds de wegkapitein.

 

De vertrekuren worden strikt nageleefd. 

 

Er wordt in kettingvorm gereden waarbij de wegkapitein steeds op de tweede plaats rijdt.

Indien het voor iemand te snel gaat, verwittigt hij de ritverantwoordelijke die de snelheid zal aanpassen.

 

Een helm is altijd verplicht!

 

communicatie

Info allerhande wordt in de eerste plaats via WhatsApp verspreid.

- A-stoempers (beheerder Filip Moncerez)

- B-groep (beheerder Marcel Vingerhoets)

Wil je graag lid worden van een groep, neem dan contact op met de beheerder in kwestie.

Naast deze weg wordt er uiteraard ook nog via e-mail en/of website

gecommuniceerd.

 

clubkampioenschap

Vanaf maart - het begin van het officiële fietsjaar - worden de ritten (en het aantal kilometers) nauwgezet bijgehouden. Dit wordt in een rangschikking gegoten die je op de website kan volgen. Je krijgt alleen kilometers toegewezen als je volledig in orde bent met de clubkledij (dus ook helm).

De eerste 3 van het eindklassement krijgen een kledijbon.

Er worden nog extra aanmoedigingsbons voorzien door de club: klik hier.

Deze bons worden enkel en alleen uitgereikt op ons jaarlijks eindeseizoensetentje in oktober en zijn alleen om te zetten in clubkledij.

 

en tot slot

Het lidgeld betalen, betekent automatisch dat je akkoord gaat met deze afspraken.

bottom of page